Underhållsplikt av lägenhet

Som lägenhetsinnehavaren har du ansvar att hålla din lägenhet i gott skick.

Underhåll innebär att upprätthålla något i gott skick, och den som har underhållsansvar för något som är trasigt ska även åtgärda detta. Fördelningen av detta ansvar regleras både av lag och föreningens stadgar. Vanligtvis ansvarar bostadsrättshavaren för underhållet inne i lägenheten, medan föreningen ansvarar för underhåll utanför lägenheten. Exakta gränser specificeras i föreningens stadgar.

Skötselpärmen

Här finner du utförlig information, instruktioner och skötselanvisningar till din bostad. Skötselpärmen är ett komplement till den Bostadspärm som du erhöll vid kontraktsskrivning.

Vad kan du göra själv?

Nedan är en lista med det viktigaste som du som lägenhetsinnehavaren har ansvar för och kan sköta och ha uppsikt över själv.

Ha uppsikt över skvallerröret i badrummet.

Vatten och avloppsledningar är vertikalt dragna i ett rörschakt i huset. I schaktets botten finns ett ”skvallerrör” dvs en plastslang som mynnar ut vid golvnivå. Om det kommer vatten ur mynningen talar det för att det finns ett läckage inne i rörsystemet någonstans. Kontakta då omedelbart styrelsen!

Rensa frånluftventiler.

I badrummen finns från luftventil i taket. Den är bra om man rengör med 6 månaders mellanrum för att ventilationen i badrummet ska fungera optimalt samt undvika oljud som kan bildas om ventilen har damm eller ett fettskikt i sig.

Undvik skölja ner fett i avloppen.

Överblivet fett som olja och matfett stelnar i avloppet och kan ge upphov till beläggning i rören. Det blir stopp i rören och fettet måste tas bort med högtryckstvätt eller skäras bort, vilket är kostsamt och tidskrävande både för lägenhetsinnehavaren och föreningen. Därför får alla lägenhetsinnehavaren en miljötratt för källsortering av matfett och olja. Mer om hur du använder miljötratten hittar du här.

Håll rent dräneringshålet i kylskåpet.

Vattnet ska rinna genom hålet i botten av kylskåpet till en behållare på kompressorn och när allt fungerar som det ska, avdunstar vattnet av värmen från kompressorn. Men förr eller senare kan dräneringshålet bli igensatt och vattnet rinner ut på golvet vilket kan leda till vattenskada. Här kan du läsa hur du håller rent dräneringshålet.

Fungerande lås till lägenheten.

Lås inklusive nycklar till lägenhets- och altandörrar (själva dörren är föreningens och får ej bytas utan godkännande från styrelsen). 

Åtkomst till ledningar för vatten och avlopp.

Viktigt att styrelsen och dess underleverantörer har åtkomst till de serviceluckor som finns inne i lägenheten för vatten och avlopp vid behov. Dessa luckor får inte blockeras med fast installation av exempelvis garderober.

Skötsel och underhåll av brandvarnaren.

Kontrollera brandvarnare regelbundet och byt batteri vid behov. Ha även gärna en handbrandsläckare tillgänglig vid brand. Vi rekommenderar pulversläckare eftersom de är att föredra av rent släcktekniska skäl. 

Du kan läsa mer i föreningens stadgar om vad som förväntas av dig som bostadsrättsinnehavare.

Läs mer om våra stadgar här.

Skada orsakad av tidigare medlem

När skador uppstår i lägenheten är det viktigt att förstå vem som ansvarar för vad och hur man kan gå tillväga för att åtgärda problemen.

Vem ansvarar för skador orsakade av tidigare medlemmar?

Om skador i lägenheten upptäcks efter att en ny medlem har flyttat in och dessa skador har orsakats av tidigare ägare, kan det vara förvirrande att veta vem som bär ansvaret.

Det är viktigt att skilja på två olika typer av ansvar: skadeståndsansvar och underhållsansvar.

Skadeståndsansvar

Enligt Skadeståndslagen kan föreningen kräva ersättning av den tidigare medlemmen om skadan har orsakats av denne på grund av vårdslöshet. Detta innebär att om till exempel en diskmaskin installerades felaktigt av den förra ägaren och detta orsakade skador, kan föreningen försöka få ersättning för kostnaderna från den föregående ägaren. Den nya medlemmen övertar nämligen inte tidigare medlems skadeståndsansvar.

Underhållsansvar

Enligt Bostadsrättslagen är den nuvarande medlemmen ansvarig för att hålla lägenheten i gott skick. Detta innebär att oavsett vem som orsakade skadan, är det den nuvarande medlemmen som är ansvarig för att återställa skadade ytskikt och fast inredning inuti sin lägenhet. Föreningen står för kostnader för skador utanför lägenheten.

Hur hanteras skadorna och vem betalar?

Föreningen ansvarar för att besiktiga, åtgärda och betala för åtgärder som behövs för att reparera skador som har uppstått i golvbjälklaget. Däremot är det den nuvarande medlemmen som ansvarar för att återställa ytskikt och fast inredning inuti sin egen lägenhet.

Föreningens kostnader täcks av fastighetsförsäkringen medan den nuvarande medlemmen ansvarar för sina egna kostnader genom bostadsrättstillägget på sin hemförsäkring. Föreningen kan också rikta ett ersättningsanspråk mot den tidigare medlemmen för sina kostnader om skadan kan härledas till denne och om handlingen som orsakade skadan inte är äldre än två år.

Om den tidigare medlemmen har en hemförsäkring kan denna hjälpa till att hantera föreningens krav. Om den föregående medlemmen saknar försäkring eller om skadan berodde på vanvård av lägenheten, måste den tidigare ägaren betala ersättning till föreningen ur egen ficka.

Även den nuvarande medlemmen kan ha rätt att rikta krav mot den tidigare ägaren för sina kostnader.

Hittade du inte det du sökte?

Tyvärr händer det att information saknas eller inte är uppdaterad. Om du saknar du något, eller om något inte stämmer, skicka ett mejl och berätta, styrelsen@brfsilverdalsbacken.se