Trivselregler

Utgångspunkten för samvaron i föreningen kan sägas vara två huvudprinciper: Gemensamt ansvar och hänsyn. Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att vår bostadsrättsförening förblir en trivsam och väl fungerande förening.

Förutom stadgarna har föreningen också ett antal regler vilka är till för att öka trivseln för de boende. Styrelsen har utarbetat några regler för saker som man ska tänka på men det absolut viktigaste är ändå eget ansvar och hänsyn. Om du anser att en granne överträder reglerna, tag först kontakt med grannen. De flesta problem löses enklast genom samtal. I andra hand kan du ta kontakt med styrelsen.

Trivselreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende samt de som hyr i andra hand eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten.

Våra trivselregler

Med stöd av 7 kap 9§ Bostadsrättslagen och föreningens stadgar har föreningsstyrelsen den 7 maj 2012 beslutat följande regler.

 1. Bostadsrättshavaren ska vara aktsam och vårda sin egen lägenhet och föreningens övriga egendom.
 2. TV, radio eller musikanläggning får inte stå på för högt eller på annat sätt störa andra, särskilt mellan kl 22:00 och 07:00. Ibland är det nödvändigt att spika, borra eller såga i lägenheten det bör då göras mellan 08:00 och 20:00 på vardagar. På helger får sådana arbeten ej utföras efter kl 16.00.
 3. Om det i lägenheten uppstår en sådan skada som måste åtgärdas akut, ska den boende omedelbart kontakta fastighetsjouren och sedan underrätta styrelsen om detta. Om säkringar går innan kl 22.00 ska styrelsen kontaktas först. Jourutryckningar som förorsakats av bostadsrättsinnehavaren bekostas av innehavaren. Anmälan ska göras även om vattenkranar visar sig otäta eller om avlopp blivit tilltäppta.
 4. I sin lägenhet får man inte utföra sådant arbete som kan störa övriga boende. Det är vidare inte tillåtet att bedriva yrkes- eller affärsverksamhet utan styrelsens medgivande.
 5. Det finns särskilda föreskrifter som utfärdats av styrelsen angående soprum och källsortering. Om detta inte sköts skapar det stora merkostnader för föreningen.
 6. Trappuppgångarna måste på grund av brandskyddsregler och brandrisk hållas fria från saker. Detta innebär till exempel att man inte får ha en torkmatta framför sin lägenhetsdörr.
 7. Grillning med gasol- eller elgrill är tillåtet på balkongerna. Om man grillar med kol på sin uteplats eller på gården ska man använda en elektrisk braständare istället för tändvätska.
 8. Lägenhetsinnehavare som har djur i lägenheten ska se till att dessa inte förorenar, ger upphov till skador eller för oljud. Hundar är inte tillåtna på innergården. Det är självklart inte heller tillåtet att rasta hundar eller andra djur på gården.
 9. En enskild medlem får inte montera saker på fastighetens fasad utan styrelsens medgivande. Detta gäller allt som fästs på fastigheten eller på balkongerna. Det är inte heller tillåtet att montera någonting utanför det egna skötselområdet vid en uteplats eller plantera träd eller andra växter med grova rötter i föreningens planteringar. Skötselområdets omfattning framgår av lägenhetsritningen.
 10. Lägenhetsinnehavaren har ansvaret att sköta planteringen närmast sin uteplats
 11. Ändringar som avviker från standarden enligt skötselpärmen, får genomföras endast om styrelsen ger sitt godkännande, till exempel ändringar rörande låscylinder, fläktar, bärande väggar mm).
 12. För allas trevnad och särskilt med tanke på allergiker så är det inte tillåtet att piska av möbler, mattor, säng- eller gångkläder på balkonger, i entréer eller trappor. Det är inte heller tillåtet att röka i trappor och portgångar.
 13. För allas trevnad är det inte tillåtet med belysning på balkong eller uteplats som blinkar eller lyser kraftigt på ett sätt som stör dina grannar.
 14. Man får inte sätta upp några anslag, affischer el dylikt på husets ytterväggar, i entréer eller trappuppgångar utan styrelsens medgivande.
 15. Det är endast tillåtet att använda det förråd som tilldelats din lägenhet. De gemensamma entréförråden i trappuppgången är enbart till för barnvagnar, rullatorer och rullstolar. I cykelförråden förvaras enbart cyklar. Föreningen kommer att flytta bort allt som står i gemensamma utrymmen, gångar etc.
 16. Av hygien- och trivselskäl är det inte tillåtet att mata fåglar från balkong, fönster eller på gården.
 17. Kasta inte fimpar, snus mm på marken eller i trappuppgångar!
 18. Var noga med att dörrar till förråd, garage m.m. går igen efter dig. Anmäl till styrelsen om port eller dörr till gemensamma utrymmen inte går att stänga. Var också försiktig med att lämna ut portkoden.
 19. Vintertid är det viktigt att vara noga med att inte lämna fönster eller dörrar öppna för att undvika frysskador på vattenledning eller liknande. Värmeelement med tilluft får inte stängas av helt på grund av risk för frysning av värmeledningar
Hittade du inte det du sökte?

Tyvärr händer det att information saknas eller inte är uppdaterad. Om du saknar du något, eller om något inte stämmer, skicka ett mejl och berätta, styrelsen@brfsilverdalsbacken.se